Procestermen

Dagvaarding

Een dagvaarding is een stuk dat door de deurwaarder aan iemand bezorgd wordt aan het begin van een procedure.

In de dagvaarding staat in het begin vermeld wie de procedure begint (eiser) waar het proces gevoerd zal worden en wanneer en welke advocaat voor de eiser optreed.

In het middendeel van de dagvaarding staan de gronden opgenoemd waarop de vordering die door de eiser wordt ingesteld vermeld. Het slot van de dagvaarding vermeld de eis die ingesteld wordt.

Degene die tegen wie de eis ingesteld wordt (gedaagde) moet beslissen of hij verweer wil voeren tegen de vordering. Als dat zo is moet de gedaagde er voor zorgen dat een advocaat en bij het kantongerecht kan hij dat zelf, tijdig, dat wil zeggen op de dag van de eerste zitting aan de rechtbank meegedeeld wordt dat er verweer gevoerd zal worden. Die mededeling brengt met zich mee dat er automatisch een uitstel voor het indienen van de conclusie van antwoord wordt gegeven.
Naar begin van de pagina

Conclusie van antwoord

Een conclusie van antwoord is het schriftelijke stuk dat bij de rechtbank wordt ingediend door de advocaat van de gedaagde. In dit stuk wordt verweer gevoerd tegen de stellingen in de dagvaarding en de visie van de gedaagde op het geschil weergegeven.
Naar begin van de pagina

Conclusie van repliek

Dit is het schriftelijke stuk waarmee de eiser op de conclusie van antwoord van de gedaagde reageert.
Naar begin van de pagina

Conclusie van dupliek

Het gaat hier om de reactie van de gedaagde op de conclusie van repliek van de eiser.
Naar begin van de pagina

Akte

Een akte is een schriftelijk stuk dat door een procespartij tijdens het proces wordt ingediend. Vaak zijn bij een akte nog stukken gevoegd die van belang zijn voor de procedure. Een akte moet vaak kort zijn en wordt vaak ingediend nadat er bij de conclusie van dupliek nog stukken in de procedure zijn gebracht of nadat de getuigen zijn gehoord.
Naar begin van de pagina

Eis in reconventie

Een eis in reconventie is een tegeneis die de oorspronkelijke gedaagde ingediend tegen de oorspronkelijke eiser. Die eis wordt meegenomen in de gestarte procedure. de stukken die gaan over de tegen eis hebben het achtervoegsel in conventie. De stukken in de procedure heten dan :
Van eiser: Dagvaarding.

Van gedaagde/eiser in reconventie: Conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie.
Van eiser in conventie/gedaagde in reconventie: Conclusie van repliek in conventie en antwoord in reconventie

Van gedaagde /eiser in reconventie: Conclusie van dupliek in conventie en repliek in reconventie
Van eiser in conventie/gedaagde in reconventie: Conclusie van dupliek in reconventie
Naar begin van de pagina

Comparitie

Een comparitie is een door de rechter tijdens de procedure vastgestelde zitting waarop de rechter de partijen en hun advocaten hoort en vragen stelt over de feiten en omstandigheden. Tevens wordt getracht om partijen tijdens de comparitie via onderhandelen het probleem op te lossen door een overeenkomst aan te gaan( schikking) die het probleem oplost. meestal zullen partijen dan allebei water bij de wijn moeten doen om een oplossing te vinden.
Naar begin van de pagina

Getuigenverhoor

Een getuigenverhoor vindt plaats nadat de rechter een van de partijen in een tussenvonnis een bewijsopdracht heeft gegeven. De partij aan wie de bewijsopdracht is verstrekt mag getuigen oproepen die onder ede op de rechtbank, in aanwezigheid van partijen en hun advocaten, gehoord wordt door de rechter. De partijen mogen via hun advocaten vragen stellen aan de getuigen. Van het verhoor wordt door de rechter een schriftelijk stuk ( proces-verbaal) opgemaakt dat aan de stukken in de procedure wordt toegevoegd.

De getuigen zijn verplicht om op de rechtbank te verschijnen als zij zijn opgeroepen voor verhoor. De kosten die getuigen maken om naar de rechtbank te gaan zoals reiskosten en verlies van inkomen moeten door diegene die de getuige heeft opgeroepen worden voldaan. De rechte stelt min of meer in overleg met de partijen de vergoeding vast.
Naar begin van de pagina

De rol

De rol is de agenda van de rechtbank waarop alle procedure vermeld staan en met name op welke dag een processtuk ingediend moet zijn. Als een processtuk niet op tijd bij de rechtbank is gaat het proces door met de volgende handeling. Te laat ingekomen processtukken worden genegeerd.
Naar begin van de pagina

Griffierecht

Griffierecht is het bedrag dat door een procespartij aan de rechtbank betaald moet worden voor het in behandeling nemen van een zaak ( eis of verweer). Het griffierecht moet binnen 30 dagen nadat de zaak is ingediend voldaan zijn. Als het griffierecht niet tijdig voldaan wordt dan wordt de zaak niet door de rechtbank in behandeling genomen of als het gedaagde betreft het ingediende verweer genegeerd. Het griffierecht moet alsnog voldaan worden. Als het nog mogelijk is kan opnieuw een zaak begonnen worden maar dan is weer griffierecht verschuldigd.
Naar begin van de pagina

De advocaten

mail     Orde van advocaten     disclaimer klein isclaimer

8260 AB Kampen
Tel   038 33 22 666

Postbus 90
IJsselkade 37

CONTACT? BEL 038 33 22 666

Timmer & van Meurs Advocaten
front4brug
header foto
header foto