Mevrouw D.Dekker behandelt op ons kantoor de schuldsaneringen ook wel WSNP genoemd.

 

Hierna treft u een samenvatting van de toepasselijke regels aan. Omdat het een samenvatting  is worden slechts de grote lijnen aangegeven. Bij twijfel over de regels moet u  nadere inlichtingen inwinnen over uw specifieke situatie. Een uitgebreide versie van de regels is te vinden onder de kop infoblad.

 

Een schuldsanering wordt uitgesproken door de rechtbank op verzoek van de schuldenaar.

 

Voor toelating tot de het traject van de W.S.N.P. moet door de schuldenaar eerst getracht worden om een minnelijke regeling met alle schuldeisers te krijgen met hulp van erkende persoon of instantie. Via de sociale dienst in uw woonplaats is informatie krijgen over deze hulp en het voortraject.

 

Om in aanmerking te komen voor de regeling W.S.N.P. moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden zijn ruwweg samen te vatten in de volgende regels:

 

1,. De schulden moet niet te kwader trouw zijn ontstaan.

2. De schuldenaar moet de regels van de W.S.N.P naleven.

3. Er moet een minnelijk traject doorlopen zijn.

4. Er mogen geen schulden zijn uit hoofde van een strafrechtelijke veroordeling jonger  dan 5      jaar.

5. Er mag geen sprake zijn van een toepassing van de W.S.N.P minder dan 10 jaar geleden

 

Tijdens de W.S.N.P heeft u de verplichting om te werken althans u voldoende in te spannen om werk te krijgen. Daarnaast moet u, een deel van uw inkomen afstaan aan de boedel. Het bedrag dat u vrij mag besteden ( het vrij te laten bedrag  VLTB) wordt vastgesteld aan de hand van een berekening die goedgekeurd moet worden door de rechtbank. Voorts mogen er geen nieuwe schulden ontstaan.

In principe duurt het traject van de W.S.N.P. 3 jaar. Na afloop van die drie jaar wordt , indien mogelijk, aan de schuldeisers een percentage van de bestaande vordering voldaan en krijgt de schuldenaar een schone lei. Een schone lei betekent dat de schuldenaar schuldenvrij is na afloop van het traject. Ook als er geen uitkering aan de schuldeisers wordt gedaan kan een schone lei gegeven worden.

De advocaten

mail     Orde van advocaten     disclaimer klein isclaimer

8260 AB Kampen
Tel   038 33 22 666

Postbus 90
IJsselkade 37

CONTACT? BEL 038 33 22 666

Timmer & van Meurs Advocaten
front4brug
header foto
header foto